کد مطلب: 21527 تعداد بازدید: ۱۸۷

جلسه اخلاق

جلسه اخلاق مدرسه الزهرا(س)شهرستان قروه مورخ94/8/26

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۶:۴۱
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه اخلاق مورخ94/8/26 استاد دوست محمدی مکان:خوابگاه حوزه علمیه الزهرا(س)

بسم الله الرحمن الرحیم


جلسه اخلاق
مورخ26/8/94
استاد دوست محمدی
مکان:خوابگاه حوزه علمیه الزهرا(س)


درجلسه اخلاق مورخ26/8/94استاد دوست محمدی بیانات خود را این گونه شروع کردند که:
انسان روح وجانش باعالم ملکوت بیشترسنخیت داردتا دنیا- مثل مادردنیا مثل جوجه است که درآشیانه ای گیرکرده،پس ماندنی نیست همین که بزرگ شود مادرش ازلانه بیرون می کندتا با بال زدن پروازرا یاد بگیرداما انسان درلانه این دنیا دلخوش می کندبه کارش به خانه اش...دل می بندد واز پرواز غافل می ماندازچیزهای که باعث می شود انسان از پروازجا نماند یاد خدااست
امام سجاد(ع)15منزل رابرای رسیدن به خدای عزیز بیان میکند که اولین آنها مناجات تائبین وآخرین آنها مناجات زاهدین است زاهدکسی است که دل ازاین دنیا بریده است
امام سجاد(ع)می فرمائید:زاهدکسی است که طبق آیه قرآن کریم آنچه به شما دادندخوشحال نشوید اگرگرفتن ناراحت نشویداولین منزل این است که انسان خطاها راجبران کندبرگرددبه خدای عزیز،جایی که مقصدآنجاست.
درادامه استاد بیان داشتن که:
گناه بین انسان وخدا فاصله می اندازد-انسان راازچشم خدای عزیزمی اندازد
وقتی انسان توبه میکنددرعوض نزدخداعزیزمی شود
توبه:1.پشیمانی
2.اصلاح عمل
3.شستشوبا اشک چشم،دل را باید شست-هیچ چیزمثل اشک نیست
آیت الله بهجت(رحمت الله):اگرسربرسجده نهادیدواشک ازگوشه چشمتان امد،بدانید ارتباط برقرارشده است
طبیعت ثانوی یعنی حیوان است ولی ناطق نیست کسی که توبه نکرده وطبیعت ثانوی دارد گرگ شده است دیگرانسان نیست
مومن تا اینکه گناه می کند بلافاصله توبه می کنند
توبه ادامه ندهیم ،بلکه توبه را ادامه دهیم...