کد مطلب: 22256 تعداد بازدید: ۱۲۷

جلسه اخلاق

برگزاری جلسه اخلاق با عنوان وظایف درمدرسه ریحانه النبی سنندج

پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۷:۱۷
برگزاری جلسه اخلاق با عنوان وظایف طلاب وبا حضور رئیس هیات امناءحجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمودصفی زاده در مدرسه ریحانه النبی(س)سنندج

برگزاری جلسه اخلاق با عنوان وظایف طلاب وبا حضور رئیس هیات امناءحجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمودصفی زاده در مدرسه ریحانه النبی(س)سنندج


به گزارش معاون محترم فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س) سنندج جلسه اخلاق با عنوان وظایف طلاب وبا حضور رئیس هیات امناءحجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمودصفی زاده مورخ 23/9/1394 در حوزه مبارکه برگزار گردید.
حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا صفی زاده درابتدابا اشاره به ویژگی فرد مسلمان وشیعه فرمودند: طلاب علاوه وظایف مسلمان وشیعه بودن وظیفه سنگین تر نیز دارندوهرآنچه که مانع انجام رسالت طلبگی گردد مذموم وخلاف ذی طلبگی می باشد.
ایشان در ادامه فرمودند:طلاب ازتبار پیامبروسلاله حضرت نوح،موسی ،ابراهیم واسماعیل می باشد واز دوستان انبیاءواولیاء می باشد ووظایف آنان که همان تبلیغ دین است برعهده طلاب می باشد ودر اصطلاح طلاب پیامبران تیلیغی می باشند.
دکتر صفی زاده بااشاره به نیازهای گوناگون انسان فرمودند:از وظایف مهم طلبه پاسخ گویی به نیاز بشریت به انسانیت هست که باید نیاز به معنویت ،هدایت ،آشنایی با حقیقت وهستی وآشنای با خداوند که اگر این نیاز تامین شود انسان آرام خواهد بود واگر این نیاز تامین نشود انسان پوچ گرا خواهد بود.
همچنین ایشان یاد آور شدند:طلبه امروز وعالم فردا است وعالم دین وارث انبیا است ،طلبه یک عاما فرهنگی ویک عنصر تعلیمی وتربیتی می باشد وباید سخنانش سخنان حکمت آمیزوباشد وعمل اودعوت کننده به دین باشد
ایشان با تاکید براینکه طلبه باید یک عنصر اقامه کننده دین باشد فرموند:طلبه ابتدا باید دین راعمیق ،جامع،درست واصیل بفهمدوبعد ازفهم دین بایدتبلیغ نمایدودر مرحله بعد بتواند از دین دفاع نماید
حاج آقا صفی زاده درپایان با تاکید بروظایف مهم بانوان ازقبیل خانه داری ،شوهر داری وفرزند پروری فرمودند:اگر خانمی برای این بخش ازخانواده کم بگذارد حتی اگر دین راعمیق فهمیده باشد وفعال باشد نمی تواند طلبه موفقی باشد امااگرخانمی به وظایف خانه داری خود اهمیت دهد حتما موفق خواهد بود.