کد مطلب: 22943 تعداد بازدید: ۱۰۹

برگزاری دومین کارگاه مهارتهای زندگی درحوزه علمیه ریحانه النبی (س)دی ماه94

یکشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۱۵:۵۸
به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س)سلسله نشستهای کارگاه مهارتهای زندگی با حضور سرکار خانم غیاثی وطلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی درحوزه علمیه ریحانه النبی (س)

به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س)سلسله نشستهای کارگاه مهارتهای زندگی با حضور سرکار خانم غیاثی وطلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.
سرکار خانم غیاثی در ابتدا با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم (ص)محبوبترین بنا نزدخداوند ازدواج است بیان کردند:بنا یعنی ساختمان وازاین که از ازدواج تعبیر به بنا شده معلوم می شود دوام آن به عواملی بستگی دارد ازدواج امری است دایمی یعنی ازلحظه شروع تاقیامت آثاروتبعات آن ادامه دارد.این همان پیوندی است که درقرآن از آن به عنوان میثاق غلیظ یادشده.
ایشان در ادامه فرمودند:طبق آمار 75درصد ازدواج های مابه نتیجه دلخواه نمیرسد 3/1طلاق هادرسال اول 3/2 درپنج سال اول می باشد و70درصد امارطلاق در طبقات تحصیل کرده می باشد پس برای کاهش این آمار گام اول کسب مهارت برای زندگی وخوشبختی وسعادتی که آرزوی هریک ازماست.
خانم غیاثی یاد آور شدند:برای به دست آوردن مهارتهای کافی بایداطلاعات لازم راداشته باشیم مابرای هرکاری کلاس ودوره می بینیم گل سازی خیاطی شنا پس زندگی باتوجه به اهمیت ان نیاز بیشتری به کسب مهارت دارد.
ایشان با تاکید بر اینکه هرکس برای شروع زندگی اول باید مهارت آرام وشاد نگه داشتن خودش را یاد بگیردفرمودند:اگرقبل ازکسب مهارت اقدام به ازدواج کند مثل کسی است که خودش دوچرخه سواری بلدنیست اما میخواهد دیگری راسوار کند .
خانم غیاثی با اشاره به اینکه ازدواج پیوند دوسیستم است بیان کردند:یکی سیستم کم وفردی دیگر که از جنس مخالف باروحیات ومحیط وزندگی مختلف می باشد پس اگرمن نتوانم که یک سیستم خوب داشته باششم نمی توانم باسیستم دیگری که متفاوت ازمن است کارکنم واین کارمشکلی است.