کد مطلب: 22944 تعداد بازدید: ۱۱۴

کارگاه

برگزاری سومین کارگاه مهارتهای زندگی درحوزه علمیه ریحانه النبی (س)دی ماه94

یکشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۱۹:۱۳
به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س)سلسله نشتهای کارگاه مهارتهای زندگی با موضوع حفظ اقتدار مردبا حضور سرکار خانم غیاثی وطلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی درحوزه علمیه ریحانه النبی (س)

به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س)سلسله نشتهای کارگاه مهارتهای زندگی با موضوع حفظ اقتدار مردبا حضور سرکار خانم غیاثی وطلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.
سرکار خانم غیاثی در ابتدا چنین بیان کردند:مردی که مقتدر باشدتکیه گاه امنی برای خانواده می باشدومحیطی امن برای خانواده ایجادمی کند.
ایشان با اشاره به عواملی که باعث ازبین رفتن اقتدار مرد می شودفرمودند:
1-مجادله بامرد شخصیت اوراخدشه دار می کندوبنا برخصلت آقایان ازحق خود دفاع می کنند وباعث ایجاد بحث ودعوا بین زوجین می شود درصورتی که خانم می تواند بامدیریت صحیح از به وجود آمدن این مشکل جلو گیری نمایدودرفرصت مناسب بدون حضوردیگران آن و باآرامش باهمسرش درباره موضوع صحبت کنند .ازاو نظرخواهی کند این گونه سعی شود به اقتدار مرد خدشه ای وارد نشود.
خانم غیاثی دومین عاملی که باعث که باعث ازبین بردن اقتدار مرد می شود را قهر کردن عنوان کردند:وقتی خانم قهر می کند مرد احساس شکست می کند که نتوانسته شما راراضی نگه دارد قهر های بی مورد ومکرر باعث می شود شخصیت خانم به عنوان یک همراه درمشکلات زندگی ازبین برود ومحیط خسته کننده ای برای مرد درخانواده ایجاد می شود .ابهت واقتدار مرد رامی شکند.
ایشان سومین عاملی که باعث شکسته شدن اقتدار مرد می باشد را گریه کردن خانم عنوان کردند: به گونه ای که گفته شده گریه زن مرد شکن است مردی که همه امال خود رادرخانواده وهمسرش می بیند با گریه او احساس شکست وخود کم بینی میشود .
سرکار خانم غیاثی با اشاره به روحیه لطیف زن فرمودند: خانمها برای بروز احساسات ناشی از مشکلات باید قبل ازصحبت با مرد خطاب به او بگوید توهمه تکیه گاه وآرامش دهنده زندگی من هستی باحرف زدن باتوآرام می شوم در اینجا مرد تامینش بیشترشده وحمایت بیشتری خواهد کرد.اما اگربا عدم مدیریت با لحن تند بگویید توبامن چه کردی دراین صورت مرد اول به دفاع ازخودش ودوم هجوم وسرزنش رفتار شما می پردازد که بحث بالا می گیرد .
ایشان چهارمین عامل ازبین برنده اقتدار مرد را دخالت اطرافیان معرفی کردندوچنین بیان کردند:دخالت اطرافیان درزندگی زوجین عامل دیگری برای ازبین رفتن اقتدار مرد می باشد.دخالت های بی مورد اطرافیان باعث ازبین رفتن مدیریت واقتدار مرد درخانواده می شود این وظیفه خانم است که باحسن تدبیر گونه ای برخورد کند که دخالت های خانواده او ویاهمسرش با کمال احترام به آ ن ها درعین حال به زندگی او وهمسرش لطمئه وارد نسازد از ان جای که اسلام سفارش زیادی در حسن معاشرت با پدرومادر دارد با نرمی وملاطفت می تواند به ان ها بفهماند که دخالتهای ان ها ممکن است کانون خانوادگی ان ها متذلل سازد.