کد مطلب: 57630 تعداد بازدید: ۸۶

نشست اخلاقی مدیریت استانی حوزه های علمیه خواهران کردستان،96/12/22

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۰:۴۹
حجت الاسلام والمسلمین صفی زاده گفت:دردعای سال جدیدازخداوندبخواهیم طبیعت وجودمارابه بهترین ونیکوترین طبیعتها تبدیل کند

به گزارش معاون فرهنگی مدیریت استانی حوزه های علمیه خواهران درکردستان،نشست اخلاقی درمدیریت استانی باسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین صفی زاده مدیر حوزه های علمیه خواهران استان کردستان برگزارگردید.

دراین نشست ابتداحجت الاسلام والمسلمین صفی زاده درادامه مباحث حدیث معراج گفت:خداونددرحدیث معراج اهل دنیاراباین خصوصیات موردخطاب قرارمی دهد.اهل دنیاکسانی هستندکه زیادمی خورندوزیادمی خندند ،زیادمی خوابند،زیادعصبانی می شوند،عذرخواه نیستند وعذرخواهی راقبول نمی کنند.

ایشان درادامه گفت:طبق حدیث معراج انسانهای دنیاگراآرزوهای طول ودرازی دارندکه برای رسیدن به آنهاهیچ تلاشی نمی کنند وبدون اینکه به عواقب کارهافکرواندیشه ای داشته باشندفریفته ظواهردنیاشدند.درخوشی ونعمتی که هستندشاکرنیزنمی باشنددرصورتی هم بامصیبتی مواجه شوندصبرندارند.

ایشان تغییر فصلها وتحول طبیعت درفصل بهاررانشانه خوبی برای تغییرنگرش دانست وگفت:ماانسانهاطبق دعای سال تحویل می توانیم باعنایت خداوند،ازخداوندبخواهیم طبیعت وجودمارابه بهترین ونیکوترین طبیعتها تبدیل کندواین تغییرباطنی یاظاهری وجودی ماراهمسوباتغیییرودگرگونی طبیعت ظاهری درمسیرشکوفایی وبالندگی قراردهدوحال ماراباتحویل  سال متحول کند.

وی افزود:اگرقلوب مادگرگون شودبردین خداونداستوارمی شود .این تغییردرقلب وباطن نگرش وابصاررانیزتغییرمی دهد.رفتارواخلاق راهمچنین.

نوبهاراست درآن کوش خوش دل باشی                                          که بسی گل بدمدبازوتودرگِل باشی